Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU VANFLEET.PL

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Portalu Vanfleet.pl (zwanego dalej „Portalem“) oraz w związku z zawarciem umowy z Administratorem.
 2. Właścicielem Portalu i jednocześnie administratorem danych osobowych jest VAN FLEET POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Gordona Bennetta 12, 02-159 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000343536, NIP 787-208-15-85, REGON: 301289068, o kapitale zakładowym 5.000 zł, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką 
 3. Dokładamy szczególnej staranności do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Portal i korzystających z jego funkcji oraz przekazujących Nam swoje dane osobowe. Spółka stosuje przyjętą i zgodną z przepisami prawa politykę ochrony danych osobowych. Spółka przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników i z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę, bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych Użytkowników i innych osób, w szczególności przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.

SPOSOBY ZBIERANIA DANYCH

 1. Zbieramy informacje dotyczące osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Twoje dane osobowe są zbierane w przypadku:
  1. Skontaktowania się z Nami poprzez formularz kontaktowy na Portalu lub 
  2. poprzez napisanie do nas na adres email podany na Portalu,
  3. zawarcia z nami umowy o najem pojazdu
 3. W przypadku formularza kontaktowego lub napisania do Nas na adres email, będziemy przetwarzać następujące Twoje dane osobowe:
  1. Imię i nazwisko
  2. adres email
  3. lub inne dane osobowe które nam podasz. Danych wrażliwych nie będziemy przetwarzać.
 4. W przypadku zawarcia z nami umowy najmu pojazdu będziemy przetwarzać Twoje następujące dane:
  1. Imię i nazwisko
  2. adres 
  3. adres email,
  4. nr telefonu,
  5. PESEL oraz ewentualnie NIP 
  6. Nr i datę wydania prawa jazdy
 5. Spółka może również gromadzić dane nawigacyjne dotyczące poruszania się użytkownika po Portalu, w tym informacje o jego preferencjach odzwierciedlonych poprzez kliknięcie w odpowiedni link lub odnośnik do innych elementów Portalu lub innych witryn internetowych.
 6. W trakcie korzystania z Portalu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, a także rodzaj i wersję systemu operacyjnego. Korzystający z Portalu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Spółkę wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

SPOSOBY WYKORZYSTYWANIA ZEBRANYCH DANYCH

 1. W przypadku skontaktowania się Nami poprzez Portal, Twoje dane będą przetwarzane w celu realizacji zapytania lub usług. Po zawarciu umowy o najem pojazdu, dane są przetwarzane w celu realizacji umowy.  
 2. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Portalu do preferencji Użytkowników, a także administrowania Portalem.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I DOSTĘP DO NICH. ZABEZPIECZENIA

 1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych Spółka.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Twoich danych osobowych.

 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez napisanie wiadomości na adres email [inspektor.rodo@vanfleet.eu], lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt I powyżej.  

 1. Cel i podstawy przetwarzania danych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy o najem pojazdu zgodnie z zasadami określonymi w umowie najmu pojazdu zawieranej ze Regulaminie znajdującym się na Portalu.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zawartej z nami umowy o świadczenie usług najmu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit b RODO1). 

Korzystający z Portalu nie kontaktujący się bezpośrednio z Administratorem poprzez wysłanie adresu email lub poprzez formularz kontaktowy, pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych, w tym informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). 

Dodatkowo, Spółka gromadzi informacje dotyczące interakcji użytkowników z Portalem, w tym: informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Portalu. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Portalu oraz dostosowywanie ich do potrzeb klienta. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Portalu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji użytkownika. Informacje o kliencie Spółka otrzymuje także od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają klientowi dokonanie płatności online za usługi kupione od Spółki. Otrzymujemy od nich informację o statusie płatności za usługę. Twoje dane w ramach płatności również będą przez Nas przekazywane na rzecz operatorów płatności. 

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu ulepszania treści oraz usług Spółki, przeprowadzania badań i analiz dotyczących produktów, usług, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W interesie Spółki jest dostarczanie, ulepszanie swoich usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich klientów. Podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie danych osobowych jest niezbędne celem zawarcia z nami umowy lub skontaktowania się nami w celach związanych z realizacją usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz na podstawie zawartej umowy.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 1. Odbiorcy danych

Administrator co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji w których Administrator posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Spółkę. 

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania usług oraz działania Portalu. Podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych. 

Twoje dane osobowe mogą być również przekazane gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa i wyłącznie w zakresie określonym tymi przepisami, w szczególności organom ścigania czy organom podatkowym.  Korzystamy również z usług innych podmiotów z zakresu prawa, podatków, księgowości.

W każdym wypadku gdy przekazujemy Twoje dane ich odbiory, od tego podmiotu wymagamy zachowania wszelkich obowiązków wynikających z RODO i bezpieczeństwa Twoich danych. 

 1. Przekazywanie danych do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu umożliwienia korzystania z Portalu, w tym sytuacji, gdy umożliwienie korzystania z portalu będzie wymagało udziału podwykonawców posiadających siedziby poza obszarem EOG. W takich przypadkach stosujemy odpowiedni stopień ochrony. 

 1. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z odpowiednich regulacji prawnych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.  Miej świadomość, że specyfika świadczonych przez nas usług sprawia, że jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do przetwarzania danych nawet gdy zaprzestałeś korzystania z naszych usług. Takie zobowiązania wynikają dodatkowo z przepisów podatkowych czy rachunkowych.

 1. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. prawo do żądania usunięcia danych

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

 1. ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu
 3. prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format ,,.csv”) dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie za pośrednictwem formularza kontaktowego lub napisz bezpośrednio do Administratora na adres: Van Service & Fleet sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 2B, 02-143 Warszawa.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych możemy odmówić zawarcia umowy.

 1. Pozostałe postanowienia
 1. Celem zabezpieczenia Państwa danych stosujemy najwyższej jakości techniki szyfrowania danych SSL oraz stosujemy pseudonimizację zbieranych danych. Stosujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa.
 2. Spółka może odmówić usunięcia danych Użytkownika ze swojego zbioru, jeśli Użytkownik naruszył umowę  lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, a w szczególności dochodzenia przez Spółka roszczeń od danego Użytkownika lub celem przekazania tych danych odpowiednim organom na podstawie przepisów prawa. Odmowa usunięcia danych uzasadniona może być również obowiązującymi przepisami prawa.

POLITYKA COOKIES

 1. Portal zbiera w sposób automatyczny informacje znajdujące się w plikach „cookies”.
 2. Pliki „cookies” oznacza pliki tekstowe przechowywane są w urządzeniu końcowym.
 3. Użytkownika Portalu. Pliki „cookies” Przeznaczone są do korzystania ze stron Portalu. Zapisywane są one przez Spółka na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Portal, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Pliki te przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój niepowtarzalny numer, okres przechowywania na urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje zbierane za pomocą plików „cookies” pomagają dostosowywać oferowane przez Spółka usługi lub treści do indywidualnych zainteresowań i realnych potrzeb Użytkowników Portalu. Pliki „cookies” umożliwiają opracowywanie ogólnych statystyk odwiedzin treści Portalu lub za jego pośrednictwem.
 4. Portal wykorzystuje pliki cookies typu sesyjnego lub trwałego.
 5. Pliki „cookies” sesyjne usuwane są z pamięci urządzenia końcowego Użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, po jej wyłączeniu lub po wyłączeniu urządzenia końcowego Użytkownika.
 6. Pliki „cookies” trwałe są magazynowane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i przechowywane są tam do momentu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Pliki „cookies” sesyjne oraz trwałe nie pobierają danych osobowych ani informacji poufnych z urządzeń końcowych Użytkowników.
 7. Portal wykorzystuje również pliki „cookies” pochodzące z Portalu oraz zewnętrzne.
 8. Pliki „cookies” pochodzące z Portalu służą do utrzymywania sesji zalogowanego Użytkownika w Portalu i jego uwierzytelniania na każdej podstronie, co powoduje, iż Użytkownik nie musi wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie Portalu. Pliki tez służą również do audytu oglądalności oraz do analiz i badań, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zidentyfikować sposób korzystania przez Użytkowników z Portalu, co umożliwia udoskonalanie jego struktury i zawartości.
 9. Pliki „cookies” zewnętrzne zbierane się w celu gromadzenia ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 10. Zbieranie plików „cookies” nie powoduje żadnego niebezpieczeństwa dla urządzeń końcowych Użytkowników Portalu. W szczególności za pośrednictwem tych plików nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń końcowych Użytkowników wirusów lub innego złośliwego lub niepożądanego oprogramowania. Użytkownicy powinni mieć na uwadze możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików „cookies” do urządzeń końcowych poprzez odpowiednie skonfigurowanie swojej przeglądarki. Niemniej jednak wyłączenie lub ograniczenie stosowania plików „cookies” może spowodować, że niektóre funkcje Portalu będą niedostępne lub mogą nieprawidłowo funkcjonować.
 11. Jeżeli nie chcesz, by pliki „cookies” były przechowywanie w Twoim urządzeniu, możesz w każdej chwili zmienić ustawiania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby blokowała ona niektórym bądź wszystkim serwisom ich przechowywanie lub by za każdym razem powiadamiała Cię, gdy serwis internetowy chce zapisać na Twoim urządzeniu taki plik.
 12. W każdej chwili  możesz także usunąć pliki „cookies”, które już zostały zapisane na Twoim urządzeniu.
 13. Zarządzanie plikami „cookies” różni się w zależności od przeglądarki internetowej z której korzystasz.
 14. Zarządzanie plikami „cookies” różni się w zależności od przeglądarki internetowej z której korzystasz. Użytkownik może zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików „cookies” korzystając z poniższych zaleceń:
  1. przeglądarka Internet Explorer
  2. przeglądarka Mozilla Firefox
  3. przeglądarka Chrome
 15. Jeżeli nie chcesz, by pliki „cookies” były przechowywanie w Twoim urządzeniu, możesz w każdej chwili zmienić ustawiania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby blokowała ona niektórym bądź wszystkim serwisom ich przechowywanie lub by za każdym razem powiadamiała Cię, gdy serwis internetowy chce zapisać na Twoim urządzeniu taki plik.
 16. W każdej chwili możesz także usunąć pliki „cookies”, które już zostały zapisane na Twoim urządzeniu.
 17. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 18. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 19. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

ZBIERANIE ADRESÓW IP

 1. Spółka może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP jest numerem przydzielanym urządzeniu końcowemu Użytkownika wchodzącego na Portal przez dostawcę usług internetowych, w celu umożliwienia dostępu do Internetu. W znacznej części przypadków adres IP jest przypisywany urządzeniu końcowemu Użytkownika dynamicznie, tj. adres ten może zmieniać się z każdym uruchomieniem modemu czy komputera i nie jest przypisany do tego urządzenia na stałe.
 2. Użytkownik może też mieć stały adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych co pozwala do dokładną identyfikację Użytkownika korzystającego z Portalu. Adres IP może zostać wykorzystany przez Spółka przy rozpoznawaniu problemów technicznych związanych z łącznością z serwerem Portalu, tworzeniu analiz statystycznych (np. dotyczących położenia geograficznego Użytkowników korzystających z Portalu), jak również w celu rozwijania i udoskonalania funkcjonalności Portalu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji Użytkowników naruszający prawa osób trzecich lub korzystających z zewnętrznych programów obciążających infrastrukturę informatyczną Portalu.
 3. Korzystający z Portalu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 4. Gromadzenie adresu IP nie wymaga zidentyfikowania przez Spółka osoby, do której adres IP należy. Administrator nie ma obowiązku zachowania, uzyskania ani przetworzenia dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania osoby do której przypisany jest adres IP. Informujemy, że na podstawie samego adresu IP nie jesteśmy w stanie Ciebie zidentyfikować i uzyskać innych Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji gdy zarejestrowałeś się w Portalu i podałeś swoje inne dane.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Spółka poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 14 dniowym. Celem kontynuowania korzystania przez Użytkownika z Portalu konieczne jest zaakceptowanie nowej polityki prywatności.
 2. Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

 

1 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Siedziba główna

Van Fleet

ul. Żwirki i Wigury 1

00-906 Warszawa

Godziny Pracy: 10:00 - 18:00

T: + 48 660 003 773

 

9 + 13 =